!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
امام خمینی (ره) به همه فهماند که تنهایی هم می توان تاریخ را تغییر داد...

این بزرگ ترین درسی بود که من از امام یاد گرفتم...

ناگهان نوری از شرق تابید

خون خورشید

آتشی در شفق زد

مردی از شرق برخاست

آسمان را ورق زد...
[ پنجشنبه 13 خرداد 1395 ] [ 23:42 ] [ *برف دونه* ] رحلتش تسلیت