!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
باورم نمیشه امروز 28 سال میشه که از خدا عمرِ این دنیایی گرفتم... چه ناسپاس بودم در حفظ این امانت مهم الهی... 

این قافله ی عمر عجب می گذرد...[ پنجشنبه 24 اسفند 1396 ] [ 07:20 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...