!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
برف دونه! این زبانت، فقط همین زبانت، آخر جهنمی ت می کنه... ببین من کی گفتم...!! :|

توضیحات:  :([ دوشنبه 12 تیر 1396 ] [ 23:45 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...