!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
                 اینقدر خوب نباش!

     التماست می کنم...

                 این دنیای لعنتی، خوب ها را زود از انسان می گیرد ...

Image result for christian schloe the beginning[ یکشنبه 13 فروردین 1396 ] [ 14:57 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...